Skip to main content

Anbi

Stichting de Iris is aangemerkt door de Belastingdienst als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), per 1 januari 2016).

Inschrijving Kamer van Koophandel              53865057

Fiscaal nummer RSIN                                      8510.49.667

Postadres secretariaat                                     Buitenlandpoort 56, 4132 XBVianen

Telefoonnummer                                              06-1048 7762

E-mail                                                                info@stichtingdeiris.nl


Doelstelling

Het verlenen van huisvesting aan mensen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een lichamelijke handicap welke mensen bij voorkeur afkomstig dienen te zijn uit Vianen en omstreken en tevens het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de mensen aan wie huisvesting wordt geboden.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

De 16 bewoners huren elk een appartement bij LekstedeWonen. De stichting koopt de zorg collectief in bij de gekwalificeerde zorgaanbieder Amerpoort. De stichting is verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van personen-alarmeringssysteem en de inboedel van de gezamenlijke ruimten. Voor de kosten van vervanging/afschrijving van deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd. 

Met de groep ouders/wettelijke vertegenwoordigers vindt jaarlijks overleg plaats over allerlei zaken, variërend van huurprijs tot woon- en leefregels.


Bestuurssamenstelling

Bekijk het overzicht van bestuursleden van Stichting de Iris.


Beloningsbeleid bestuursleden 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de stichting

Het bestuur is regelmatig in gesprek met LekstedeWonen en Gemeente Vijfherenlanden over Zorglandgoed Bloemendaal. Een locatie aan de Lange Waaijsteeg te Vianen is aangemerkt voor een zorglandschap. Geplande realisatie medio 2021. 

Jaarstukken